در صورت به حد نصاب رسیدن کلاس، دوره ها برای بانوان محترمه نیز برگزار می گردد.

بانوان محترمه می توانند در بخش ثبت نام اقدام کنند